Zakres usług

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Wykonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. w siedzibie spółki, szpitalu, domu, siedzibie spółdzielni, zakładzie karnym…).

Usługi świadczone przez notariusza na podstawie art. 79 ustawy Prawo o notariacie:

  • akty notarialne,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • protokoły,
  • protesty weksli i czeków,
  • przejmuje na przechowanie środki pieniężne, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  • sporządza odpisy, wypisy i wyciągi jak również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Najczęstsze czynności notarialne

PRAWO SPÓŁEK
umowa spółki, protokół zgromadzenia wspólników, protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, statut spółki, zmiana umowy spółki lub statutu, aport nieruchomości, połączenie, podział i przekształcenie spółek, uchwała o likwidacji spółki, pełnomocnictwo i prokura.

NIERUCHOMOŚCI
umowa deweloperska, umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, dział spadku, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, umowa o dożywocie, umowa dzierżawy, ustanowienie służebności przesyłu, osobistej, gruntowej, ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki, umowa warunkowa, umowa przeniesienia prawa własności, umowa przedwstępna, ustanowienie odrębnej własności lokalu, ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności, umowa o świadczenie w miejsce wykonania – datio in solutum, umowa o sposób korzystania z nieruchomości wspólnej – quoad usum, zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej, ugody, protokół z przyjęcia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, depozyt notarialny pieniędzy w związku z inną czynnością w Kancelarii.

PRAWO RODZINNE
umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność, rozszerzony ustrój, rozdzielność z wyrównaniem dorobków), intercyza, podział majątku wspólnego, akt zgody, akt zgody i pełnomocnictwo, potwierdzenie czynności prawnej, umowa o opiekę, umowa alimentacyjna, umowy „regulująca konkubinat i związki partnerskie” (umowa o opiekę + testament + pełnomocnictwo), ugody.

PRAWO SPADKOWE-DZIEDZICZENIE
testament (z zapisem, zapisem windykacyjnym, poleceniem, z wydziedziczeniem), odrzucenie spadku, przyjęcie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, protokół dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu, spis inwentarza, dział spadku.

INNE CZYNNOŚCI NOTARIALNE
pełnomocnictwo, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 KPC, depozyt notarialny, wnioski wieczystoksięgowe, protokoły zdarzeń (stawiennictwa, niestawiennictwa, otwarcia strony www, odczytania SMS, inne protokoły), ugoda, umowa pożyczki, odpisy, wypisy, wyciągi, doręczenia notarialne, potwierdzenie pozostawania przy życiu, wzory podpisów, poświadczenie podpisów na dokumencie, data pewna.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.